توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: كليات تحقيق
– معنای لغوی و اصطلاحی مالکیت متزلزل و بررسی مفاهیم مشابه
– علل ایجاد مالکیت متزلزل
فصل دوم: بررسی حدود اختیارات مالک در مصادیق گوناگون مالکیت متزلزل در صورت اجتماع حق مالکیت با حق عینی و آثار حقوقی تصرفات غیر مجاز
– عقد رهن
– عقد بیع معلق با شرط تعلیقی تا پیش از تحقق معلق علیه
– معاملات با حق استرداد
فصل سوم: بررسی حدود اختیارات مالک در مصادیق گوناگون مالکیت متزلزل در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار و آثار حقوقی تصرفات غیر مجاز
– بیع شرط
– بیع معلق با شرط فاسخ
نتيجه گيري و پيشنهادها
فهرست منابع