توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: تعریف حضانت
– معناي لغوي حضانت
– معنی اصطلاحی حضانت
بخش دوم: ماهیت و قلمرو حضانت
– ماهیت حضانت
– قلمرو حضانت
بخش سوم: شرایط و موانع حضانت كننده
– شرایط حضانت کننده
– موانع صاحبان حضانت
– از بین رفتن شرایط لازم براي نگهداري
– فوت یکی از ابوین
– زنده نبودن هیج یک از پدر ومادر
– مباشرت و استنابت در حضانت
بخش چهارم: آثار حضانت و خاتمه آن
– آثار مادی حضانت
– آثار معنوی حضانت
– خاتمه حضانت
منابع و موأخذ