رشته‌های مدیریتی را باید پایه و اساس کرسی‌های مدیریتی کشور دانست؛ به گونه‌ای که تمامی مدیران توانمند کشور باید با نحوه تفسیر و حل مسائل و آمارهای مربوط به حیطه کاری خود آشنا باشند. بسیاری از دانشجویان مقاطع مختلف به ویژه کارشناسی و ارشد نیز برای تبدیل شدن به یک مدیر موفق باید بتوانند نتایج به دست آمده را از طریق مدل‌های آماری نوین تفسیر نمایند. از همین رو، کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت اثر عادل آذر و منصور مومنی از انتشارات سمت به عنوان منبعی جامع برای درس آمار در رشته‌های مدیریتی در قالب دو جلد تدوین گشته تا نیازهای دانشجویان را برطرف سازد.
معرفی کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 عادل آذر:
کتاب یاد شده دنباله‌رو جلد اول آن بوده و به ادامه تفسیر روش‌های آماری با بهره‌گیری از مدل‌های آماری نوین پرداخته و نحوه به کارگیری آن در رشته‌های مدیریت و حسابداری را آموزش داده است. دانشجویان پس از مطالعه جلد دوم کتاب آمار با ادامه مفاهیم و روش‌های آماری در سطوح کارشناسی و ارشد آشنا خواهند شد.
آشنایی با سرفصل‌های کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت انتشارات سمت عادل آذر جلد دوم:
-نمونه‌گیری و توزیع‌های نمونه‌گیری
-تخمین آماری
-آزمون فرض آماری
-تحلیل واریانس
-رگرسیون خطی ساده و همبستگی
-رگرسیون چندگانه و غیرخطی
-کاربردهای آزمون کای ـ مربع در مدیریت
-روش‌های ناپارامتری
-تحلیل سری‌های زمانی و مدل‌های پیش‌بینی
-نظریه تصمیم