توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مقدمات قراردادی
– آشنایی با تعهد نویسی
– ادبیات قرارداد نویسی
– اسناد و فرم های یکنواخت و استاندارد قراردادی
– مقدمات نگارش قرارداد
فصل دوم: نگارش مواد قراردادی
– نگارش مدت قرارداد
– نگارش مبلغ قرارداد
– تضامین قراردادی
منابع