توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
دیباچه
مقدمه
علائم اختصاری
کتاب اول – در کلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم – در اقامتگاه
کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم – در قرابت
کتاب هفتم – در نكاح و طلاق
باب اول – در نكاح
فصل اول – در خواستگاری
فصل دوم – قابلیت صحّي برای ازدواج
فصل سوم – در موانع نكاح
فصل چهارم – شرایط صحّت نكاح
فصل پنجم – وکالت در نكاح
فصل ششم – در نكاح منقطع
فصل هفتم- در مهر
فصل هشتم – در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر
باب دوم – در انحلال عقد نكاح
فصل اول – در مورد امكان فسخ نكاح
فصل دوم – در طلاق
مبحث اول – در کلیّات
مبحث دوم – در اقسام طلاق
مبحث سوم – در عدّه
کتاب هشتم – در اوالد
باب اول -در نسب
باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم – در والیت قهری پدر و جدّ پدری
کتاب نهم – در خانواده
فصل سوم – در الزام به انفاق
کتاب دهم – در حجر و قیمومت
فصل اول – در کلیّات
فصل دوم – در موارد نصب قیّم و ترتیب آن
فصل سوم- در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیّم و حدود آن
فصل چهارم – در موارد عزل قیّم
فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومیت
منابع