توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– در عقود و معاملات و الزامات
– در عقود و تعهدات به طور کلی
– در اقسام عقود و معاملات
– در اثر معاملات
– در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود
– در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
– در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
– در ضمان قهری
– در استیفا
قوانین مرتبط
منابع