توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
در عقود معینه مختلفه:
– در بیع
– در بیع شرط
– در معاوضه
– در اجاره
– در مزارعه و مساقات
– در مضاربه
– در جعاله
– مقابله ها
قوانین مرتبط
منابع