توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل هشتم: در شرکت
فصل نهم: در ودیعه
فصل دهم: در عاریه
فصل یازدهم: در قرض
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم: در وکالت
فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
فصل پانزدهم: در حواله
فصل شانزدهم: در کفالت
فصل هفدهم: در صلح
فصل هجدهم: در رهن
فصل نوزدهم: در هبه
قوانین مرتبط
منابع
فهرست موضوعی مواد