توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفهوم، اصول و مبانی حقوق بشر
فصل دوم: حقوق بنیادین بشر
فصل سوم: آزادیهای اساسی
فصل چهارم: حمایت از اشخاص و گروه های آسیب پذیر در نظام بین‌المللی حقوق بشر
فصل پنجم: آموزش حقوق بشر
منابع