توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: بعضی از شروط نگارش آراء استوار
– استواری نثر
– رعایت رسم الخط
– رعایت نشانه گذاری
– معناشناسی حقوقی و به گزینی واژه ها
– تسلط بر پرونده و نظم در تفکر
– توجیه رای
بخش دوم: بررسی آراء
منابع و مآخذ