شامل: حقوق، حقوق جزایی، تفاسیر فقهی، احکام و قوانین
سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی