توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مقدمات قراردادی
– کلیات قرارداد نویسی
– مقدمات نگارش قرارداد
فصل دوم: نگارش مواد قراردادی
– نگارش مواد قرارداد
– نمونه قرارداد
– واژه نامه تخصصی قراردادنویسی
– واژه نامه تخصصی رابط ها
– قراردادنویسی
منابع