توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش یکم: مفاهیم اجتماع موجبات مسئولیت مدنی
– مفاهیم عمومی اجتماع موجبات مسئولیت مدنی
– مفاهیم قابلیت استناد؛ سببیت و تقصیر در اجتماع موجبات مسئولیت مدنی
بخش دوم: احکام اجتماع موجبات مسئولیت مدنی
– احکام مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی در فرض تعدد عوامل در وقوع خسارت
– حکم مسئولیت مدنی به هنگام تساوی قوت و ضعف عوامل در وقوع خسارت
– حکم مسئولیت مدنی ناشی از اجتماع سبب و مباشر
– قلمروی اعمال قابلیت استناد
– تبیین ارکان مسئولیت مدنی
نتیجه
پیوست
فهرست منابع و مأخذ