توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– کلیات
فصل نخست: موجبات ، شرایط وموانع ارث
– موجبات ارث
– شرایط ارث
– موانع ارث
فصل دوم: نوع وراثت وحجب
– نوع وراثت
– حجب
فصل سوم: سهم الارث وراث سببی ونسبی
– سهم الارث خویشاوندان طبقه اول
– سهم الارث خویشاوندان طبقه دوم
– سهم الارث خویشاوندان طبقه سوم
– ارث خنثی و شخص فاقد علامت جنسی و انسان دو سر
– ارث زوج و زوجه
– وضعیت ترکه متوفای بی ارث
فصل چهارم: قواعد مهم ارث
فصل پنجم: حقوق بین الملل خصوصی ارث
– اتباع ایرانی مقیم ایران و مقیم خارج
فصل ششم: گواهی انحصار وراثت
– اشخاصی که می توانند درخواست صدور گوهی انحصار وراثت کنند و…
فهرست منابع و مآخذ
فهرست قوانین و مقررات مورد استناد