توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: شناخت مفهوم ازدواج
– کلیات و مبانی نظری
– تابعیت
بخش دوم: ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق ایران و رویه قضایی
– ازدواج با زن تبعه بیگانه
– آثار ازدواج با تبعه بیگانه
– تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه
بخش سوم: ماهیت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
– ازدواج با بیگانگان در ادیان مختلف
– تحلیل حقوقی ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی
– نکاح مسلمان با غیرمسلمان
– آثار ازدواج‌های غیررسمی
– ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در خارج از ایران
منابع و مآخذ