توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: شناخت بستر مبادلات الکترونیک و داده پیام
– شناخت بستر مبادلات الکترونیک (اینترنت)
– داده پیام
بخش دوم: انتساب داده پیام
– از منظر حقوقی
– از منظر فنی
نتیجه و پیشنهاد
منابع و مآخذ