سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل مباحث کتاب:
– کلیات
– اقدامات ملل متحد و تقویت حقوق بشر
– اعلامیه حقوق بشر و ویژگیهای آن
– اسلام و فلسفه حقوق بشر
– فلسفه حقوق بشر
– حقوق بشر و اسلام
– شرح مواد اعلامیه و گذری بر دیدگاه اسلام
– سوالات خودآزمایی برای یادگیری بیشتر