خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: آغاز و پایان شخصیت
فصل سوم: ممیزات و مشخصات شخص
فصل چهارم: اهلیت و حجر
ارجاعات