توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– معرفی اشخاص
– محجورین
– شخص حقیقی (طبیعی)
– ماهیت شخص حقوقی
-حمایت از محجورین
– حقوق مربوط به شخصیت
– آغاز و پایان وجود شخص حقیقی
– غایب مفقودالاثر
– ممیزات اشخاص حقیقی
و…