توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: حقوق اشخاص
– مفاهیم و اصطلاحات مربوط به شخصیت
– آغاز و پایان شخصیت
– انواع اشخاص حقوقی و آغاز و پایان شخصیت حقوقی آنها
– ممیزات اشخاص
– اسناد سجلی
فصل دوم: حقوق محجورین
– محجورین و انواع آن
– اعمال حقوقی محجورین
– سرپرست محجورین
– حقوق و تکالیف سرپرست
منابع