توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مفاهیم و کلیات و ماهیت حقوقی آرای داوری و مقایسه آن با تصمیمات سایر روش‌های حل اختلاف
– مفاهیم اصل قطعی و لازم الاجراء بودن آرای داوری
– ماهیت آرای داوری و مقایسه آن با آرای صادره در سایر روش‌های حل و فصل اختلافات
– اوصاف حقوقی و انواع تصمیمات داوری
بخش دوم: مبانی حقوقی و مصادیق قانونی قطعی و لازم الاجراء بودن آرای داوری
– مبانی حقوقی و مصادیق قانونی قطعیت آرای داوری
– شرایط و مبانی حقوقی لازم الاجراء بودن و شناسایی و اجرای آرای داوری
بخش سوم: استثنائات اصل قطعی و لازم الاجراء بودن آرای داوری
– استثنائات اصل قطعیت آرای داوری
– استثنائات اصل لازم الاجراء بودن آرای داوری
نتایج و پیشنهاد ها
فهرست منابع و مآخذ