خلاصه عناوین کتاب:
– جایگاه نمایندگی در حقوق انگلستان
– تشکیل نمایندگی
– جایگاه اصیل و نماینده در ارتباط با شخص ثالث
– اقدامات بدون مجوز نماینده
– انحلال نمایندگی