توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: صلاحیت
فصل سوم: تعقیب و تحقیق
فصل چهارم: دادرسی
فصل پنجم: تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی
فصل ششم: اجرای احکام
فهرست منابع