توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: تشکیل قرارداد
فصل سوم: صلاحیت نماینده
فصل چهارم: نفوذ و اعتبار قرارداد
فصل پنجم: تفسیر قرارداد
فصل ششم: مندرجات و آثار قرارداد
فصل هفتم: اجرای تعهدات قراردادی
فصل هشتم: قواعد کلی حاکم بر عدم ایفاء تعهدات قراردادی و شیوه های جبران آن
فصل نهم: شیوه های جبران خسارات ویژه به علت عدم ایفاء تعهدات
فصل دهم: تعدد طرفین قرارداد
فصل یازدهم: واگذاری (انتقال) دعاوی
فصل دوازدهم: جایگزینی مدیون جدید: انتقال قرارداد
فصل سیزدهم: تهاتر
فصل چهاردهم: مرور زمان
فصل پانزدهم: غیر قانونی بودن قرارداد
فصل شانزدهم: شروط قرارداد
فصل هفدهم: تعلق بهره به اصل دارایی