کتاب اصول مدیریت بازاریابی قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی و دوره تکمیلی رشته مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط و پژوهشگران بازاریابی و علاقه مندان به حوزه بازاریابی تدوین و نگارش شده است. در این کتاب به شرح دو عنصر بازاریابی و راهبردهای بازاریابی می پردازد.
سبک کتاب: آموزشی، درسی دانشگاهی, کاربردی
قابل استفاده برای: آزمونهای بازار سرمایه، ترم دانشگاهی، کنکور ارشد
سرفصل های کتاب شامل :
• فصل اول: توسعه رویکرد راهبردی در بازاریابی: شرح فرهنگ، مسائل محیط کلان داخلی و خرد خارجی
• فصل دوم: بازارها و مشتریان: رفتار خریداران ساز مانی، مشتریان و راهبرد بازاریابی
• فصل سوم: بازارها و مشتریان: مرزهای بازار، بازاریابی هدف
• فصل چهارم: راهبردهای نوآوری و محصول
• فصل پنجم: راهبردهای قیمت گذاری
• فصل ششم: کانالهای توزیع و تدارکات
• فصل هفتم: راهبرد ارتباطات• فصل هشتم: مدیریت فروش
• فصل نهم: مشتری مداری و بازاریابی رابطه ای• فصل دهم: بازاریابی مستقیم
• فصل یازدهم: پیش بینی فروش
• فصل دوازدهم: سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و تحقیقات
• فصل سیزدهم: تجزیه و تحلیل محیط (فرصتها و تهدیدها) و ارزیابی منابع (قوت و ضعف)
• فصل چهاردهم: ارزیابی و کنترل بازاریابی راهبردی
• فصل پانزدهم: ابزارهای برنامه ریزی بازاریابی راهبردی
• فصل شانزدهم: بازاریابی جهانی
• فصل هفدهم: بازاریابی خدمات و بازاریابی غیرانتفاعی