توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: سلامتی در معاملات دولتی
– مفهوم، مبانی و رویکرد حاکم بر ارتقا سلامت در معاملات دولتی
– مفهوم، اهداف و مقررات گذاري فرآیند معاملات دولتی
فصل دوم: اصول ارتقا سلامت در معـاملات دولتـی در نظـام حقـوقی ایـران و سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
– شفافیت در معاملات دولتی
– مدیریت مطلوب در معاملات دولتی
– پیشگیري از تخلفات و سوء رفتار، رسیدگی به شکایت ،کنترل و نظارت
– پاسخگویی و کنترل
نتیجه و پیشنهادها
منابع