توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مسئولیت مدنی
بخش دوم: کلیات مربوط به الزامهای خارج از قرارداد
بخش سوم: مسئولیت متصرف مال غیر
بخش چهارم: دارا شدن بدون علت
بخش پنجم: ایفا ناروا
بخش ششم: غصب
بخش هفتم: اتلاف
بخش هشتم: تسبیب
بخش نهم: استیفا
نمونه سؤالات امتحانی
فهرست منابع