توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفاهیم، اموال و انواع آن
– مفاهیم کلی
– اقسام اموال
– مصادیق اموال مباح
فصل دوم: حقوق عینی
– مالکیت
– حدود و توابع مالکیت
– انتفاع، ارتفاق و حریم