توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مفاهيم، مصاديق و شرايط انتفاي قرارداد
– مفاهیم
– بررسی مصادیق و شرایط نظریه انتفای قرارداد در حقوق انگلیس
– بررسی مصادیق و شرایط نظریه انتفای قرارداد در حقوق ایران
بخش دوم : مباني و آثار نظريه انتفاي قرارداد
– بررسی مبانی و آثار نظریه انتفای قرارداد در حقوق انگلیس
– بررسی مبانی و آثار نظریه انتفای قرارداد در فقه و حقوق
نتیجه گیری کلی
منابع و مأخذ