توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفهوم ضرورت و مبانی نظام جبران خسارت
– مفهوم نظام جبران خسارت و ضرورت ایجاد آن
– مبانی نظری نظام جبران خسارت
فصل دوم: شیوه‌ها و ساختار نظام‌های جبران خسارت
– ارتباط نظام جبران خسارت با مسئولیت مدنی
– انواع مختلف نظام‌های جبران خسارت به لحاظ چگونگی جبران
– فرایند رسیدگی به درخواست‌های جبران خسارت در نظام‌های مختلف جبران خسارت
– قلمرو نظام جبران خسارت
– ایجاد نظام جبران خسارت در حقوق ایران
نتیجه
منابع