توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: شکل گیری حقوق فضا و لزوم همکاری تابعان حقوق بین الملل در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماوراءجو
– تاریخچه و منابع حقوق فضا
– نقش نهادهای بین المللی و منطقهای در گسترش همکاری ها در حقوق فضا
– فضا به عنوان قلمرو خصوصی و تجاری
بخش دوم: بررسی دستورالعمل های فعالیت¬های فضایی، معاهدات همکاری فضای ماوراء جو و فعالیت های فضایی ایران
– بررسی همکاری در کشورهای مستقل مشترک المنافع و دو بلوک شرق و غرب
– ایران و جایگاه آن در فضا: ضرورت همکاری در عرصه بین المللی
– تاریخچه و منابع حقوق فضا
منابع و مآخذ
ضمایم