سبک کتاب: درسی دانشگاهی، کمک درسی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل های کتاب شامل :
✅ بخش اول: جایگاه بازارها و نهادهای مالی
– ماهیت و نقش بازارها و نهادهای مالی در بخش واقعی اقتصاد
– بررسی مطالعات نظری و تجربی در زمینه رابطه سطح توسعه بخش
– تحلیل گردش وجوه ناشی از رفتارهای استقراض و وام‌دهی در
– عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض و وام‌دهی و نقش نرخ بهره در…
——————————
✅ بخش دوم: انواع ابزارهای مالی و قابل استفاده در بازارهای مالی
– ابزارهای مالی در بازار سرمایه
– ابزارهای مالی در بازار تأمین اطمینان
——————————
✅ بخش سوم: انواع نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی
– نهادهای مالی واسطه‌ای سپرده‌پذیر
– نهادهای مالی واسطه‌ای قراردادی
– نهادهای مالی واسطه‌ای رابط
– نهادهای مالی عامل یا کارگزار
——————————
✅ بخش چهارم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازارهای مالی
– قوانین و نهادهای نظارتی در بازار پول
– قوانین و نهادهای نظارتی در بازار سرمایه
– قوانین و نهادهای نظارتی در بازار تأمین اطمینان