توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
کتاب اول: مبانی روش‌شناسیِ شناخت در حوزه ی واقعیت‌ها( فاعل شناسا و موضوع‌ها)
کتاب دوم: مبانی و نحوه ی ایجاد شناخت از دیدگاه روان‌شناسی جدید
– محدوده ی شخصیتی فاعل شناسا
– «نقشِ» اجتماعی فاعل شناسا
– مبانی روش شناسی شناخت در حوزه حکم ها( حکم شناسی)
– حکم عقلی محور
– ظنّ های معتبر: (ظنون معتبر)
کتاب نامه