توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
دفتر اول: قاعده‌های جاری در مالکیت
– بررسی ماهیت و جایگاه مالکیت در اقتصاد اسلامی و حقوق فقهی
– قاعدهي تسلیط و روششناسی جاري در حکمه
– تحلیل فهم اجتماعی قاعده‌ی تسلیط، تزاحم قاعده‌ی تسلیط و لاضرر
– دایره‌ی موضوعی قاعده‌ی تسلیط‌
– دامنه‌ی حق، انواع اختیارات‌
– اثبات مالکیت، قاعده‌ی ید (تصرف)‌
– ایجاد حق مالکیت: قاعده‌ی حیازت مباحات
دفتر دوم: قاعده‌های بنیادین فقهی ـ حقوقی در حوزه‌ی مسئولیت مدنی (ضمان)
– استیلا بر حق غیر، قاعده‌ی علی‌الید
– قاعده‌ی بنیادین منع ضرر رساندن‌
دفتر سوم: قاعده‌های بنیادین حقوق در حوزهی قراردادها
– اذن، قاعده‌ی اذن
– (بخش اصلی): قراردادهای عهدی و تملیکی
نتیجه گیری
کتابنامه