توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: ‌ازدواج و طلاق
فصل دوم: اموال
فصل سوم: نفقه زوجه و فرزندان
فصل چهارم: اطفال (بخش اول)
فصل پنجم: فرزندان (بخش دوم)
فصل ششم: خشونت خانوادگی
فصل هفتم: شیوه‌ی اصلی حل و فصل اختلاف