توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مقررات بین المللی و قوانین دیگر کشورها
بخش دوم: سلاح چیست، قانون ناظر بر کیست؟
بخش سوم: شرایط مامورین قبل و حین بکارگیری سلاح
بخش چهارم: مواردی که مامورین حق بکارگیری سلاح دارند
بخش پنجم: وظایف مامورین پس از تیراندازی
بخش ششم: وظایف روسا و فرماندهان قبل از اعزام به ماموریت، حین ماموریت و بکارگیری سلاح
بخش هفتم: مسئولیت جزایی و مدنی تیرانداز و فرمانده
فهرست منابع