توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفاهیم و ادبیات نظری
– شرایط ارث بردن حمل
– نبودن وجود رابطه زوجیت
– لعان مانع پنجم ارث
فصل دوم: عوامل پیدایش ولدالزنا و ولد ملاعنه فقط در خصوص زنا
– اقسام نکاح در جزیره العرب قبل از اسلام
– بعد از اسلام
– عوامل پیدایش اطفال ولدالزنا
فصل سوم: انکار نسب در اطفال زنا زاده و لعن شده
– اقسام نفی ولد
– آثار حقوقی رجوع از لعان نسبت به پدر و فرزند
– آثار حقوقی لعان بین فرزند و اقارب مادری و…
نتیجه گیری
منابع