توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: تاریخچه ارث
– ارث قبل از ظهور اسلام
– ارث پس از ظهور اسلام
فصل دوم: واژه شناسی
فصل سوم: عناصر موانع ارث
فصل چهارم: موانع ارث در مذاهب مختلف
– کفر
– ارتداد
– زنا
– لعان
– اختلاف به حرابت و ذمه
– نبوت
– تزویج در مرض منجر به فوت
– دور حکمی
– اقتران فوت متوارثین
– رقّیّت
– محرومیت وارث از ارث
منابع