توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: رابطه شرط با عقد
فصل سوم: تقلیل ثمن
فصل چهارم: تأثیر شرط بر عقد و تقسیط ثمن
فصل پنجم: تأثیر وصف بر عقد و تقسیط ثمن
– رابطه شرط با ثمن
– تأثیر وصف بر عقد و تقسیط ثمن
– دیدگاه فقها در باب وصف
– ضمانت اجرای تخلف از وصف
– ایجاد حق فسخ
– تفاوت خیار عیب با سایر خیارات و..
نتیجه گیری
فهرست منابع