توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات تحقیق . مباحث مقدماتی
– معنای لغوی اقاله
– معنای اصطلاحی اقاله
– مصادیق اقاله
فصل دوم: ماهیت اقاله
– ماهیت حقوقی اقاله در قانون مدنی ایران
– بررسی دلیل برخی از حقوقدانان بر عقد بودن اقاله
– آثار و فواید فقهی و حقوقی بحث از ماهیت اقاله
فصل سوم: شرایط اقاله‌
– شرایط صحت اقاله
– احكام اقاله
– اقاله در عقد اجار
نتیجه
منابع