توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: كليات و مفاهيم
فصل اول: مفاهیم
– مفهوم لغوی و اصطلاحی ابـراء
– واژگان مرتبط با ابـراء
فصل دوم: كليات
– اقسام ابراء
– کلیاتی در «حق»
– کلیاتی در «ایقاع
– مقایسه‌ی ابـراء با عناوین مشابه
– قلمـروی فقهـی و حقـوقی ابـراء
بخش دوم: ماهیّت ابراء و ارکان آن
– بررسی اقوال فقها در ماهیّت ابراء و تطبیق نظر حقوق دانان برآن
– ارکان ابراء و شرایط تحقّق آن
بخش سوم: آثار و احکام ابراء
فصل اول: آثار ابراء
فصل دوم: احكام ابراء
خاتمه
فهرست تفصيلي منابع