توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: بررسی حقوقی جرایم ناشی از نفرت
– تعریف، ویژگی‌ها و معیارهای تشخیص جرم ناشی از نفرت
– ارکان تشکیل هنده جرم ناشی از نفرت
فصل دوم: بررسی جرمشناختی جرایم ناشی از نفرت
– بازخوانی مفهوم جرم و انواع آن از دیدگاه جرم شناسان پست مدرن
علل و عوامل شکل گیري جرایم ناشی از نفرت
– راهکارهای پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت
– بررسی و ارزیابی انتقادات وارد بر جرم انگاری جرایم ناشی از نفرت
– آثار بزه دیده شناختی و اجتماعی جرایم ناشی از نفرت
نتیجه گیري و پیشنهادها
منابع