توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات و مفاهیم
– پزشک ‌ورزشی
– پیشینه
– جایگاه مسئولیت مدنی
– تفکیک مسئولیت‌های قراردادی و خارج از قرارداد پزشک ‌ورزشی و پزشکیار ‌ورزشی
فصل دوم: تقصیر در مسئولیت مدنی پزشک ‌ورزشی و پزشکیار‌ ورزشی
– مفهوم تقصیر (نقض تعهد پیشین)
– ضوابط احراز تقصیر
– تقصیر ناشی از نقض تعهدات توسط پزشک‌ ورزشی و پزشکیار ‌ورزشی
– مفهوم Tort (خطا) در نظام حقوقی کامن لا
فصل سوم: مبانی مسئولیت‌ مدنی پزشک‌ ورزشی و پزشکیار ‌ورزشی در حقوق ایران و آمریکا و قواعد انتفای آن
– مبانی مسئولیت ‌مدنی پزشک ‌ورزشی و پزشکیار‌ ورزشی در حقوق ایران و آمریکا: (تحلیل نظریات مبنای قانون مجازات اسلامی 1375، 1392 و مبنای نظام حقوقی آمریکا)
– پذیرش نظریه قابلیت انتساب و تبیین مبانی فقهی آن
– برخی از قواعد فقهی موجب انتفای مسئولیت مدنی پزشک‌ ورزشی و پزشکیار‌ ورزشی
نتیجه گیری
کتابنامه