توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: كلیات و مبانی نظری مالکیت زمانی
– مال و مالکیت زمانی
– تقسیم بندی اموال در فقه و قانون مدنی
– انواع اموال غیر منقول
-تقسیم اموال به اعتبار قابلیت انتقال
-ویژگیهاي مالکیت در قوانین موضوعه (مطالعه تطبیق)
-تعریف مالکیت
-تعریف اصطلاحی زمان
-بررسی مبانی مشروعیت فقهی تقیید مالکیت با زمان
فصل دوم: بیع و قرارداد مالکیت دوره ای
-عقد بیع
فصل سوم: ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت دوره ای
-بررسی بیع موقت
-بررسی ادله منکرین از جنبه فقهی و حقوقی
-دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت
-ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
-بررسی شیوه هاي مشابه
فصل چهارم: بررسی حجیت اعتبار مالكیت دوره ای در بخش قراردادها
-جایگاه مالکیت دوره اي در عقود معین
فصل پنجم: تصور مالکیت در مالکیت زمانی
-تصور مالکیت در (share time ( مالکیت زمانی
فصل ششم: بررسی ابعاد حقوقی «مالکیت زمانی» در نگاه فقها و حقوقدانان
-ابعاد حقوقی «مالکیت زمانی» در نگاه فقها و حقوقدانان
-دیدگاه فقیهان و محققان معاصر درباره مالکیت دوره اي
فصل هفتم: بررسی ماهیت و اعتبار قراردادهاي انتقال مالکیت زمانی
-ماهیت و اعتبار قراردادهاي انتقال مالکیت زمانی
-خصوصیات و آثار قرارداد تایم شرینگ (مالکیت زمانی)
-تصرف در مال مشاء
فهرست منابع