توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: كليات
– تعریف مَهر و انواع آن
– حق و حکم، حق یا حکم بودن مطالبه مَهریه و حق حبس
– مطالبه مَهریه و انواع آن
– فلسفه تشریع مَهر و تاریخچه جعل آن
فصل دوم: ماهیت مَهریه و مبانی نحوه مطالبه آن در فقه و حقوق
– ماهیت مَهر در فقه و حقوق
– مبانی نحوه مطالبه مَهریه
فصل سوم: شرایط استقرار مَهریه و احکام آن در مطالبه مَهریه
– شرایط استقرار مَهریه و اثر انحلال ازدواج در مَهریه
– احکام مطالبه مَهریه
خاتمه
کتابنامه