توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفاهیم
فصل دوم: تحلیل و بررسی پیرامون ادله موافقـان مجـازات اعـدام و تاثیرات بازدارندگی آن
فصل سوم: تحلیل و بررسی ادله مخالفان مجازات اعـدام و تـاثیرات بازدارندگی آن
فصل چهارم: ریشه یابی وضعیت اعدام و نقش بازدارندگی در جرایم مختلف
نتیجه گیری
منابع