توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: طفل بزهکار کیست و عکس العمل اجتماعی نسبت به وی چیست؟
– مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف
– مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی
عکس العمل جامعه در قبال اطفال بزهکار پس از پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: عکس العمل جامعه در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار پس از پیروزی انقلاب اسلامی
– تغییرات حاصله در قوانین
– دادگاه اطفال و نوجوانان
فصل سوم: انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان
– جرایم بر ضد اشخاص
– ارتکاب جرایم علیه اموال و یا نظم عمومی جامعه
فصل چهارم: علل ارتکاب جرایم علیه اطفال و نوجوانان
– عوامل بزه زاری داخلی و خارجی
فهرست منابع و مآخذ