مشخصات کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی اثر استیون پی. رابینز ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد انتشارات صفار:
کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی نشر صفار نوشته‌ی رابینز با ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد است و شامل سیر تطور نظریه سازمان، اثر بخشی سازمانی، ابعاد ساختار سازمانی، اندازه سازمان و انواع ساختارهای سازمانی است.
این کتاب یکی از منابع مهم دانشگاهی است و همچنین برای آمادگی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده داوطلبان قرار می‌گیرد.
سبک کتاب: آموزشی، درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل مباحث کتاب:
– کلیات
– سیر تطور نظریه سازمان
– اثر بخشی سازمان
– ابعاد ساختار سازمانی
– راهبرد
– اندازه سازمان
– فناوری
– محیط
– قدرت و کنترل
– انواع طرح های سازمانی
– بوروکراسی: نگاهی دقیق
– ادهوکراسی: نگاهی دقیق
– مدیریت فناوری و طراحی شغل
– مدیریت محیط
– مدیریت تغییر سازمانی
– مدیریت تعارض سازمانی
– فرهنگ سازمانی
– مدیریت تکامل سازمانی