کتاب پیش رو در 13 فصل تئوری های مدیریت دولتی اعم از معیارهای محوری مدیریت دولتی، الگوی سنتی اداره امور عمومی و … را مورد بررسی قرار داده و نکات مربوط به هر یک را به طور دقیق و موشکافانه تبیین نموده است.
سرفصل های کتاب شامل :
– مطالعه مدیریت دولتی
– در جستجوی هویت رشته مدیریت دولتی
– معیارهای محوری مدیریت دولتی
– الگوی سنتی اداره امور عمومی
– نهضت اداره امور عمومی نوین
– مدیریت دولتی نوین
– نهضت بازآفرینی دولت
– دولت الکترونیک
– حکمرانی خوب
– خدمات عمومی نوین
– مدیریت دولتی در عصر پست مدرن
– آینده مدیریت دولتی
– نتیجه‌گیری