توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– سیر تحول قوانین مربوط به تابعیت
فصل اول: سرگذشت تابعیت فرزندان مادران ایرانی
فصل دوم: تبیین دیدگاه‌ها و بررسی دلایل آن‌ها
– بیگانه عادی بودن فرزندان بدون حق کسب تابعیت
– بیگانه ممتاز بودن فرزندان با داشتن حق کسب تابعیت تحصیلی ایران
– ایرانی بودن و برخورداری از تابعیت اصلی ایران بدون نیاز به ماده‌ واحده
– پیشنهاد اصلاحی و دلایل اثبات‌کننده آن
جمع بندی و نتیجه نهایی
ضمیمه: مقاله «تابعیت و جنسیت»
منابع